Vedtægter

Sportsfiskerforeningen SALAR's vedtægter kan hentes her.


~


§ 1: Foreningens navn er Sportsfiskerforeningen SALAR.

Foreningens hjemsted er formandens adresse.


§ 2: Det er foreningens formål at fremme medlemmernes lystfiskeri og at pleje og fremme fiskebestande i foreningens vande.


§ 3: Medlemstallet kan maksimalt udgøres af 60 fuldt betalende medlemmer plus bestyrelsesmedlemmer, æresmedlemmer, tillidshverv og evt. øvrige som ikke betaler fuldt kontingent.

I tilfælde af at foreningen er fuldt tegnet overgår kommende medlemmer til venteliste. Retningslinjer for venteliste udstikkes af bestyrelsen.


§ 4: Enhver myndig kan optages i foreningen efter bestyrelsens godkendelse.

Enhver umyndig kan optages i foreningen efter bestyrelsens godkendelse og med én forælders skriftlige godkendelse. Bestyrelsen udstikker retningslinjer for optagelse af umyndige som medlem i foreningen.

Umyndige har ikke stemmeret på generalforsamlingen men taleret.


§ 5: Medlemmers børn, der ønsker optagelse i foreningen i det år de fylder 18 år, har fortrinsret frem for nye medlemmer.

Nægtes en person optagelse, eller ekskluderes et medlem, kan afgørelsen indankes på den ordinære generalforsamling.


§ 6: Det er tilladt ægtefælle / samlever og børn under 18 år at udøve lystfiskeri i foreningens fiskevand. For ægtefælle / samlever og børn skal dokumentation for herkomst kunne fremvises f.eks. via sygesikringsbevis eller personlig underskreven dokumentation fra relevant medlem.


§ 7: Fiske- og gæstekort er personligt og skal medbringes, når der fiskes i foreningens vande.

Forvisning af eget fiskekort berettiger til at få forevist andre lystfiskeres medlems- eller gæstekort og fisketegn.

Der må hjemtages i alt to hav- eller bækørreder pr. dag. Dette er dog ikke gældende i forbindelse med konkurrencer.


§ 8: Gæstekort til foreningen erhverves jf. bestyrelsens retningslinjer.

Prisen for et gæstekort er kr. 100,-.

Der kan højst benyttes to gæstekort pr. medlem pr. dag. Der kan søges dispensation hos bestyrelsen, som orienterer om at den er givet.


§ 9: Bestyrelsen har bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevand.

Bestyrelsen kan oprette og nedlægge formelle tillidshverv. Hvervene tilgodeses med halv kontingentbetaling.

Foreningen kan alene tegnes af formanden, eller kasserer og næstformand i forening.


§ 10: Fra 16. januar til 1. april skal udlegede fisk genudsættes.


§ 11: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.


§ 12: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i juni dagen før sommerfesten.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning med godkendelse.
  3. Regnskabsaflæggelse med godkendelse.
  4. Budget, fastsættelse af kontingent og indskud med godkendelse.
  5. Indkommende forslag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleanter.
  8. Evt. og uddeling af pokaler.


§ 13: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og å-mand.

Yderligere vælges to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og én revisorsuppleant.

Bestyrelsessuppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder med taleret, men ikke stemmeret.

Bestyrelsen formidler via elektroniske medier interne politikker og arbejdsgange til medlemsskaren for indeværende år senest 1 måned efter generalforsamlingen.


§ 14: Formanden, å-manden, en revisor, bestyrelsessuppleant og en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen i lige år. Kasserer, næstformand, sekretæren og en revisor vælges på generalforsamlingen i ulige år.

Alle poster er toårige.

Ved skriftlig fuldmagt eller mundtligt tilsagn til bestyrelsen kan et medlem opstille og være valgbar på generalforsamlingen.


§ 15: Indvarsling af ordinær generalforsamling skal med angivelse af dato ske pr. e-mail eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst 21 dages varsel. Den skriftlige indvarsling skal angive dagsorden og hvem der ønsker genvalg og evt. bestyrelsens forslag til personvalg.


§ 16: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 20 % af foreningens medlemmer skriftligt begære det til formandens adresse med angivelse af dagsorden og dato.

Skriftligt varsel skal gives medlemmerne minimum 14 dage før.


§ 17: Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme.

Forslag om opløsning af foreningen kan vedtages, når 2/3 af de afgivne stemmer på to forskellige generalforsamlinger indenfor 30 dage stemmer for. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.


§ 18: Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.


§ 19: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 20: Regnskabsåret går fra 1 marts til 28 februar.


§ 21: Kontingentopkrævning bliver udsendt til betaling inden d. 1. januar og betaling skal være foretaget inden d. 28. februar. Efter denne dato fortabes retten til medlemskab af foreningen.

Den 20. marts orienteres evt. interesserede på venteliste om indmeldelse.

Medlemskabet er étårigt og koster kr. 800,-.

Ved indmeldelse i løbet af året er kontingentet kr. 800,- samt indskud kr. 500,-.


§ 22: Sekretæren fører en foreningsprotokol over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Protokollen skal være tilgængelig for medlemmerne via elektronisk medie.


§ 23: Medlemmer kan ikke uden foreningens samtykke leje fiskeret der tilhører eller har tilhørt foreningen.


§ 24: I tilfælde af opløsning af foreningen skal alle aktiver tilfalde Sammenslutningen af Lystfiskerforeninger ved Binderup Å.

~


- Senest revideret juni 2022 -

Vedtægter

Foreningens æresmedlem udnævnt på generalforsamlingen i 2013.


Hartman Jensen

Indmeldt anno 1967

Æresmedlem Hartman Jensen

SALAR-pokalen for 2016 overrækkes af næstformand Jørgen Kvist til Per Thomassen. Pokalen tildeles et medlem, der har gjort en ekstraordinær indsats for foreningen i det forløbne år.

SALAR-pokalen gik i 2016 til Per Thomassen

Flemming Knudsen - Største havørred: 70 cm. Flemming kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen derfor et billede af en af de faste punkter på Sportsfiskerforeningen SALAR's generalforsamling: Fællesspisning.

Stegt flæsk - Uhmm

Brian Cortsen Thomsen - Bækørred: 52 cm.

Brian Cortsen Thomsen

Peter Bjerregaard - Største anden art: Gedde 72 cm.

Peter Bjerregaard

Hyggeligt samvær ... og Skibberlabsovs.

Hygge anno 2013

Fine fangster

Carl Johan Pedersen - Havørred taget på fluen 'Gul Røv' str. 10.

Carl Johan Pedersen - Havørred

Pelle Thomassen - Havørred taget på spin.

Pelle Thomassen - Havørred

Peter Bjerregaard - Bækørred taget på spin.

Peter Bjerregaard - Bækørred

Lars Skov Henriksen - Bækørred.

Lars Skov Henriksen - Bækørred

Pelle Thomassen - Regnbueørred taget på spin.

Pelle Thomassen - Regnbueørred

Diverse

Sponsorer