Fiskepleje

Fiskepleje

DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi v/ Michael Kaczor Holm har udarbejdet 'Plan for fiskepleje i Binderup Å'.


Planen er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskebiologiske tilstand i Binderup Å vandsystem og er en revision af den tidligere udsætningsplan fra 2005. Det forudgående feltarbejde er foretaget i perioden fra den 3. september til den 7. september 2012 af DTU Aqua.

'Sammenslutningen af Lystfiskeriforeninger ved Binderup Aa' har assisteret med feltarbejdet og været behjælpelige med oplysninger om vandløbsrestaurering og passageforhold.


Konklusion:

Fra 1941 og frem til 2012 har der været et behov for supplerende ørredudsætninger i Binderup Å.

Resultatet af denne undersøgelse viser, at Binderup Å har en selvreproducerende ørredbestand,

hvorfor der ikke er noget udsætningsbehov. Der er dog fortsat plads til forbedring af de fysiske forhold.


I figur 1 er resultaterne fra denne og tidligere bestandsanalyser samlet for at give et overblik

over udviklingen i ørredbestanden i perioden fra 1990 til 2012.

Forekomst af ørredyngel

Figur 1. Udviklingen af ørredyngel (½-års ørreder).

Udvikling af ørredtætheden

Figur 2. Udvikling i tætheden af ½-års og ældre ørreder på de befiskede stationer.


Der er sket en forbedring af den gennemsnitlige yngeltæthed, fra 83 stk./100 m2 i 2004 til 97 stk./100 m2 i 2012. Tilsvarende er medianværdierne (figur 2) i samme periode ændret fra 49 stk./100 m2 til 62 stk./100 m2.


Den gennemsnitlige tæthed af ældre ørred er ændret fra 17 stk./100 m2 i 2004 til 10 stk./100 m2 i 2012. Medianværdien er tilsvarende ændret fra 15 stk./100 m2 til 8 stk./100 m2.


Det samlede smoltudtræk fra vandløbets naturlige produktion er i 2012 beregnet til ca. 12.400 stk.


Bemærkninger:

Planens observationer for de individuelle stationer kan ses via klik på stationskortet til højre eller her. Vær dog opmærksom på, at kortet ikke egner sig til fremvisning på håndholdte enheder.


Det er overordentlig dejligt at opleve, at udviklingen af yngel gennem hele perioden former sig i positiv retning. Forunderligt er det, at ydviklingen i større ørreder peger nedad siden toppen i 1996. Planens konklusion angiver ingen forklaring, men frit fortolket og sammenholdt med observationer fra andre steder i landet kan man overveje om pres fra skarv, fiskehejre, odder, mink m.v. kan have en indflydelse. Endelig kan det skyldes, at de større ørreder ganske simpelt trækker tidligere ud i hovedåen.

Planen

Den fulde plan kan hentes ved klik på billedet herunder eller direkte fra www.fiskepleje.dk.

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Oversigtskort over planens individuelle stationer inkl. indsatte observationer (observationerne fremgår ikke af billedet herunder). Klik på kortet ...

Stationskort for fiskepleje i Binderup Å

Sponsorer